Category: Performance Testing

Performance Testing is a software testing process used for testing the speed, response time, stability, reliability, scalability and resource usage of a software application under particular workload.

Tìm hiểu tham số JMeter

By dat09 26/01/2021 Off

Để có tể sử dụng được và đọc được report performance testing thì cùng devk2x tìm hiểu một số keywork và làm rõ ý nghĩa của chúng nhé, cụ thể những keyword ở đây bạn có thể bắt gặp khi… Xem thêm