Docker storage drivers

Docker storage drivers

07/05/2022 Off By devk2x

Overview

Khi chạy lệnh

docker info

Bạn sẽ thấy thông tin lưu trữ như bên dưới

File System – /var/lib/docker

Storage Driver – overlay2

Ở tài liệu này sẽ tìm hiểu về khái niệm và phân loại Storage Driver trên docker cũng như sự liên hệ với file system trong linux.

Docker Storage

Khi cài đặt docker thì chúng ta sẽ thấy cấu trúc thưc mục trong  /var/lib/docker như sau:

 • overlay2
 • containers
 • image
 • volumes

Các image được pull về hoặc mới tạo sẽ được lưu trữ trong thư mục image/, tương tự các thông tin liên quan tới container runing sẽ được lư trữ trong thư mục containers/, Tất cả các volumes mới được tạo đều nằm trong thư mục volumes/.

Khi tạo một image bằng docker thì nó phải thực hiện nhiều bước và việc tạo image sẽ diễn ra theo từng layer, và tất cả thông tin, dữ liệu của các layer sẽ được lưu trữ bên trong thư mục overlay2.

Có thể kiểm tra các layer hoặc step khác bằng lệnh sau:

docker history <image_name>

Tới đây thì chúng ta có thể hiểu docker storage cơ bản là sử dụng cấu trúc file của kernel linux để lưu trữ thông tin liên quan tới image và container, có thể xem hình tổng quan về cấu trúc kernel theo chiều dọc bên dưới (khu vực được tôi khoanh màu đỏ)

Kiến trúc tổng quan nhân Linux

Storage Drivers là gì

Storage Drivers được sử dụng để giúp docker quản lý hệ thống file, qua đó giúp kiểm soát image và container được lưu trữ trên đó. Chúng là cơ chế cho phép bạn tạo image, khởi động container và sửa đổi các layer. Docker có nhiều loại Storage Drivers như sau:

 • AUFS
 • ZFS
 • BTRFA
 • Device Mapper
 • Overlay
 • Overlay2
 • windowsfilter

TODO: Tôi sẽ tạo một bảng so sánh chi tiết ở một tài liệu điều tra khác, tạm thời có thể tham khảo nhanh ở hình tôi tìm thấy bên dưới:

Docker Storage Drivers

Overlay2

The overlay2 driver is now the default on all actively supported Linux distributions. It requires an ext4 or xfs backing filesystem.

Overlay2 cung cấp sự cân bằng tốt giữa hiệu suất và hiệu quả cho các hoạt động copy-on-write.
Xem chi tiết về Overlay2 ở bài viết này: https://www.howtogeek.com/devops/what-are-docker-storage-drivers-and-which-should-you-use/

Tài liệu


Nguồn: Internet