Hướng dẫn cách đưa code dự án từ local lên repository mới trên GitHub

Hướng dẫn cách đưa code dự án từ local lên repository mới trên GitHub

06/10/2021 Off By devk2x

Bước 1: Tạo repository mới trên github

ví dụ như trong hình

how to add new existing project to github

Bước 2: Tiến hành push code từ local lên github

Khởi tạo thư mục chứa source code dưới local bằng git init

Chú ý: mặc định git init sẽ tạo nhánh master dưới local, chứ không phải nhánh main, muốn đổi thì chạy lệnh bên dưới

bd@devk2x devk2xshop % git config --global init.defaultBranch main

Sau đó chạy git init

bd@devk2x devk2xshop % git init    
Initialized empty Git repository in /Users/ba_dat/Documents/java-training/devk2x-shopping-project/devk2xshop/.git/
bd@devk2x devk2xshop % 

Thêm tất cả các thư mục và file hiện có bằng git add

bd@devk2x devk2xshop % git add .
bd@devk2x devk2xshop % git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
 (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:  .gitignore
    new file:  build.gradle
    new file:  gradle/wrapper/gradle-wrapper.jar
    new file:  gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties
    new file:  gradlew
    new file:  gradlew.bat
    new file:  settings.gradle
    new file:  src/main/java/com/devk2x/devk2xshop/Devk2xshopApplication.java
    new file:  src/main/resources/application.properties
    new file:  src/test/java/com/devk2x/devk2xshop/Devk2xshopApplicationTests.java

Commit sự thay đổi

bd@devk2x devk2xshop % git commit -m 'First commit'

Bây giờ copy url của repository đã tạo ở bước một và chạy command bên dưới (sử dụng url ssh)

# git remote add origin <remote repository URL>
bd@devk2x devk2xshop % git remote add origin git@github.com:devk2x/devk2xshop.git

Sets the new remote:

bd@devk2x devk2xshop % git remote -v
origin git@github.com:devk2x/devk2xshop.git (fetch)
origin git@github.com:devk2x/devk2xshop.git (push)

Push sự thay đổi từ local repository lên Github

bd@devk2x devk2xshop % git push origin main

Tới đây là đã xong việc đưa source từ local lên remote repository được chỉ định là origin trên repo GitHub rồi.