/dev/null trong Linux là gì ?

/dev/null trong Linux là gì ?

15/10/2021 Off By devk2x

Tổng Quan

/dev/null/ là một file đặc biệt trong linux, thường được dùng để chứa các dữ liệu rác từ các input stream mà chúng ta không muốn xử lý hay muốn hiển thị nó. Nói dễ hiểu thì /dev/null/ giống như một hố đen, chứa tất cả các dữ liệu được redirect tới nó.

/dev/null Properties

Nếu cố gắng sử dụng lệnh cat để đọc file thì nó sẽ trả về một kí tự được gọi là EOF (End Of File)

bd@devk2x ~ % ls /dev/null 
/dev/null
bd@devk2x ~ % cat /dev/null
bd@devk2x ~ % 

Chúng ta thử kiểm tra xem đó có thực sự phải là một file hay không bằng lệnh bên dưới

bd@devk2x ~ % stat /dev/null
1496957591 319 crw-rw-rw- 1 root wheel 50331650 0 "Oct 16 10:34:43 2021" "Oct 16 10:36:16 2021" "Oct 16 10:36:16 2021" "Jan  1 08:00:00 1970" 131072 0 0 /dev/null

Lệnh stat trả về thông tin về một tập tin.

Tài liệu