Một số lệnh hữu ích trong linux: stat

16/10/2021 Off By devk2x

Tổng quan

Lệnh stat trả về thông tin về một tập tin.

Chức năng: Hiển thị tệp (mặc định) hoặc trạng thái hệ thống tệp
Cú pháp: stat [-FLnq] [-f format | -l | -r | -s | -x] [-t timefmt] [file []
Ví dụ:

stat -F /tmp/foo

Thông tin output

 • File: Tên của file.
 • Size: Dung lượng của file tính theo byte.
 • Blocks: Số lượng khối hệ thống file được yêu cầu, để lưu trữ trên ổ cứng.
 • IO Block: Dung lượng của khối hệ thống file.
 • File type: Loại đối tượng mà siêu dữ liệu mô tả.
 • Device: Số thiết bị ở dạng thập lục phân và thập phân.
 • Inode: Số inode. Đó là số ID của inode này.
 • Links: Con số này cho biết có bao nhiêu liên kết cứng trỏ đến file này.
 • Access: Các quyền của file được hiển thị trong định dạng đọc, ghi, thực thi truyền thống.
 • Uid: ID người dùng và tên tài khoản của chủ sở hữu.
 • Gid: ID nhóm và tên tài khoản của chủ sở hữu.
 • Access: Đánh dấu thời gian truy cập.
 • Modify: Đánh dấu thời gian sửa đổi. Đây là thời điểm nội dung file được sửa đổi lần gần nhất.
 • Change: Đánh dấu thời gian thay đổi. Đây là thời gian các thuộc tính hoặc nội dung của file được thay đổi lần gần nhất.
 • Birth: Dành để hiển thị ngày tạo ban đầu của file, nhưng điều này không được thực hiện trong Linux.

Tài liệu