Tag: docker

Docker storage drivers

By devk2x 07/05/2022 Off

Storage Drivers được sử dụng để giúp docker quản lý hệ thống file, qua đó giúp kiểm soát image và container. Overlay2 là gì, Overlay2 cung cấp sự cân bằng tốt giữa hiệu suất và hiệu quả cho các hoạt động copy-on-write.