Tag: linux-investigate

“chroot” trong linux

By devk2x 13/05/2022 Off

chroot trong linux là gì, Thuật ngữ chroot dùng để chỉ một quá trình tạo môi trường ảo hóa trong hệ điều hành Unix, tách nó khỏi hệ điều hành chính và cấu trúc thư mục. Quá trình này về cơ bản tạo ra một không gian hạn chế, với thư mục gốc của riêng nó, để chạy các chương trình phần mềm