Tag: spring

Spring boot: #02 Spring Boot là gì ?

By devk2x 28/11/2020 Off

Spring Boot là một bước tiếp theo của Spring, để làm cho Spring dễ dàng hơn trong việc thiết lập và phát triển ứng dụng. Với Spring Boot các cấu hình Spring được giảm thiểu tối đa.