Tag: Tech-Wiki

Driver trên Linux là gì ?

By devk2x 01/05/2022 Off

Driver là một phần mềm, gồm các lệnh, hướng dẫn CPU cách tương tác với thiết bị. Các thiết bị có thể là chuột, bàn phím, ổ cứng, card mạng, loa, màn hình,… Tuy nhiên, các thiết bị này không được nối trực tiếp với CPU